Voorwaarden Rijschool-RSB.

Algemene voorwaarden Rijschool-RSB.

Door lessen te volgen bij RSB rijopleidingen ga je een overeenkomst aan. Aanmelden kan op verschillende manieren plaatsvinden: Per telefonische aanmelding, per mail, of schriftelijk. De navolgende voorwaarden gelden voor alle leerlingen, of ze nu een lespakket hebben of losse lessen volgen.

1. Bevoegdheid.

RSB rijopleidingen verplicht zich er zorg voor te dragen dat rijlessen gegeven worden door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen genoemd in de WRM (Wet Rij- onderricht Motorrijtuigen).

2. Garantie beschikbaarheid lesvoertuig.  

RSB rijopleidingen garandeert de leerling dat op de datum en tijd waarop zijn of haar examen of tussentijdse toets naar rijvaardigheid plaats vindt, er beschikking zal zijn over hetzelfde lesvoertuig als waarin de leerling het grootste deel van zijn of haar lessen heeft gevolgd, of tenminste een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type.

3. Betalingen.

betalingen dienen in alle gevallen voor aanvang van de les en bij pakketten voor aanvang van de eerste les te worden voldaan, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. RSB rijopleidingen behoudt zich het recht voor om, tot 15 werkdagen na einde van deze les overeenkomst, in geval van niet tijdige betaling(en) wettelijke rente te berekenen vanaf de eerste dag dat deze betaling verschuldigd is. Ingeval de leerling voor een lespakket heeft gekozen en de verschuldigde betaling naar het bankrekeningnummer van RSB rijopleidingen wil overmaken, dient hij/zij er rekening mee te houden dat de betaling voor aanvang van de les(sen) op de rekening van RSB rijopleidingen is bij geschreven. ( Losse lessen dienen ook altijd vooraf te worden voldaan.

4. Niet tijdige betaling.

Indien men niet of niet tijdig betaald, zal RSB rijopleidingen overgaan tot aanmaning van de verschuldigde betaling(en). Dit gebeurt via E- mail. Indien de betaling dan alsnog uitblijft volgt opnieuw een aanmaning, ditmaal verhoogt met €15,= aan aanmaningskosten. Indien dan wederom betaling uitblijft behoudt RSB zich het recht voor de incasso uit handen te geven. De vordering zal dan met incassokosten worden verhoogd. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die RSB rijopleidingen maakt om de verschuldigde betaling te kunnen innen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,=. Bij betaling in termijnen, ingeval van lespakketten, gelden de momenten van betaling als aangegeven door de instructeur (de eerste termijn is altijd voor aanvang van de eerste les en de overige termijnen evenredig verdeeld over het aantal pakket uren). De kosten t.b.v. het onderzoek naar rijvaardigheid en, indien RSB rijopleidingen de aanvraag hiervan verzorgt het theorie examen, dienen vooraf aan de aanvraag van het onderzoek aan RSB rijopleidingen te worden voldaan dan wel tijdig op het bankrekening nummer van RSB rijopleidingen te zijn bijgeschreven. Pas na betaling van de verschuldigde bedragen wordt de aanvraag door RSB rijopleidingen in behandeling genomen.

5. Annulering van les.

 Door omstandigheden kan het voorkomen dat de leerling de gemaakte afspraak moet annuleren of verschuiven. Hij/zij dient dit dan minimaal 24 uur van te voren aan RSB rijopleidingen door te geven (zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend). Wanneer de leerling dit niet minimaal 24 uur van te voren doorgeeft, behoudt RSB rijopleidingen zich het recht voor om de leerling het bedrag voor de betreffende vervallen les in rekening te brengen, tegen het dan geldende tarief , ingeval van een pakket, een les van het pakket af te boeken.

6. Cursusonderbrekingen en prijsafspraken.

De prijsafspraak voor pakketprijzen staat, met uitzondering van de gevallen omschreven in punt A, B en C van dit artikel, voor het betreffende aantal lessen vast:

A: Overheidsmaatregelen (zoals b.v. BTW- verhogingen) kunnen voor RSB rijopleidingen aanleiding zijn tot verhoging van de pakketprijzen net als prijsverhogingen van theorie- en/of praktijkexamens door het CBR. Dit kan voor de leerling nimmer reden zijn om de overeenkomst te ontbinden. Wil de leerling toch ontbinden dan is artikel 10-A van deze overeenkomst van toepassing.

B: Indien de lessen uit een pakket niet binnen een termijn van 6 maanden worden opgenomen, behoudt RSB rijopleidingen zich het recht voor om voor de lessen buiten die termijn een prijsverhoging door te berekenen, dit naar eigen oordeel gebaseerd op eerlijkheid en billijkheid. In dergelijke gevallen zal RSB rijopleidingen dit evenals de termijn waarbinnen de resterende lessen alsnog dienen te worden opgenomen, aan de leerling kenbaar maken. Wanneer, na een onderbreking, de lessen niet binnen 5 maanden na de laatste les worden opgenomen, behoudt RSB rijopleidingen zich het recht voor om de les overeenkomst als ontbonden te beschouwen, reeds betaalde lessen en/of pakketten worden, na deze periode van 5 maanden, nimmer gerestitueerd. Er kunnen omstandigheden zijn bv bij langere fysieke of mentale beperkingen van de leerling dat dit termijn van vijf maanden verlengd wordt dit altijd in goed uitsluitend schriftelijk overleg met RSB. Een bevestiging aan RSB per mail is ook voldoende.

C: Voor uren buiten de pakketprijzen geldt geen vaste prijsafspraak, maar de op dat moment geldende tarieven, tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk overeen gekomen.

7. Gedragingen.

In de navolgende gevallen behoudt RSB rijopleidingen zich het recht voor om de leerling te weigeren tot deelname aan de les dan wel de overeenkomst te ontbinden, waarbij de leerling gehouden wordt tot betaling van de e.v.t. verschuldigde bedragen:

A: Indien de leerling na herhaaldelijk verzoek de verschuldigde betaling weigert te voldoen.

B: Indien de leerling (herhaaldelijk) weigert de instructies van de rij- instructeur tijdens de rijlessen op te volgen, waardoor naar oordeel van de rij- instructeur de algemene verkeersveiligheid in het geding komt.

C: Indien bij de rij- instructeur het redelijke vermoeden bestaat dat de leerling onder invloed van alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen en/of andere middelen of stoffen is, die de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden of kunnen beïnvloeden.

8. Vrijwaring.

RSB rijopleidingen vrijwaart de leerling voor mogelijke aanspraken van derden als gevolg van botsing en/of aanrijding tijdens de rijlessen, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen, geneesmiddelen en/of andere middelen of stoffen die de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden of kunnen beïnvloeden. Bij deelname van de leerling aan rijles(sen) al dan niet in de vorm van een pakket verklaart de leerling stellig en zonder voorbehoud dat aan hem/haar nooit een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd (al dan niet voorwaardelijk) noch dat zijn of haar rijbewijs is ingevorderd. Tevens verklaart de leerling de wettelijke minimale leeftijd te hebben bereikt voor het volgen van lessen. Mocht de leerling onder verzwijging van dergelijke omstandigheden toch deelnemen aan rijles(sen) dan vrijwaart de leerling RSB rijopleidingen volledig van alle e.v.t. aansprakelijkheden en zal deze leerling alle e.v.t.  boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere (toekomstige)financiële consequenties geheel voor zijn /haar rekening nemen.

9. Onderzoek naar de rijvaardigheid

Indien een van de hieronder genoemde omstandigheden zich voordoet waardoor de leerling het examen/TTT niet kan aanvangen of voltooien zal RSB rijopleidingen er voor zorgdragen dat, indien de leerling het wenst, er voor de leerling een nieuw examen/TTT wordt aangevraagd waarvan RSB rijopleidingen de e.v.t. kosten voor haar rekening neemt.

A: Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden dan wel zal plaatsvinden op de dag van het praktijk examen  

B: Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd om redenen niet ter beschikking is en RSB rijopleidingen niet in staat is een lesvoertuig van hetzelfde dan wel gelijkwaardig type als vervanging ter beschikking te stellen.

C: Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd door de examinator of deskundige van de instantie die belast is met het onderzoek naar de rijvaardigheid, wordt afgekeurd en er geen vervangend voertuig van hetzelfde dan wel gelijkwaardig type door RSB rijopleidingen ter beschikking gesteld kan worden.

In de gevallen als hierboven in punt A,B en C omschreven, ontvangt de leerling tevens, als hij/zij opnieuw een examen/TTT naar rijvaardigheid wenst, 2 gratis rijlessen van te samen 120 minuten. In alle overige gevallen waarin de instantie of instelling, die belast is met het onderzoek naar de rijvaardigheid, besluit dat het onderzoek op de afgesproken tijd geen doorgang kan vinden (zoals bv vanwege slechte weersomstandigheden), is bovenstaande niet van toepassing en is RSB rijopleidingen niet verantwoordelijk. E.v.t. financiële consequenties zijn dan voor rekening van de leerling. Dit geldt o.a. ook in geval van ziekte of vakantie van de leerling, tenzij de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek door de leerling schriftelijk aan RSB rijopleidingen is opgegeven.

10. Beëindiging van de overeenkomst.

De leerling kan de overeenkomst onder de navolgende voorwaarden altijd tussentijds beëindigen:

A: Indien de leerling een lespakket heeft zal bij voortijdige beëindiging het genoten aantal lessen (hiervoor worden gehanteerd de lessen die door de instructeur op de instructiekaart zijn vermeld) berekend tegen het uurtarief dat op het moment van beëindiging geldt. Dit bedrag wordt samen met       € 125,-- aan administratiekosten en winstderving in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag door RSB rijopleidingen aan de leerling. Indien het theorie- en/of praktijkexamen (onderzoek naar de rijvaardigheid) of een tussentijdse toets reeds door RSB rijopleidingen is aangevraagd, zullen de bedragen die RSB rijopleidingen hiervoor hanteert nimmer voor terugbetaling aan de leerling in aanmerking komen. Lesmateriaal zoals bv. boeken zullen eveneens nimmer worden vergoed. Het bedrag dat onder aftrek van bovengenoemde posten dan e.v.t. ten gunste van de leerling overblijft zal binnen 15 werkdagen naar een, door de leerling schriftelijk opgegeven, rekeningnummer worden overgemaakt. Opzegging kan alleen per aangetekend schrijven voorzien van handtekening gericht aan het adres dat vermeld staat op de site van RSB rijopleidingen.

B: Indien de leerling geen pakket heeft, maar losse lessen volgt dan kan deze na betaling van e.v.t. verschuldigde bedragen altijd de overeenkomst beëindigen. Betalingen die door de leerling reeds gedaan zijn die in relatie staan tot de aanvraag van het onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen) alsmede kosten van theorie-examen en een e.v.t. tussentijdse toets zullen niet worden vergoed. Tevens wordt door de leerling aangekocht lesmateriaal (zoals bv boeken) niet retour genomen, noch vergoed.

11. Beëindiging van de overeenkomst door RSB.

Bij beëindiging door RSB rijopleidingen van de overeenkomst om welke redenen dan ook, bv door langdurige arbeidsongeschiktheid van de instructeur zonder passende vervanging te kunnen vinden, gelden dezelfde regels als hierboven onder 10 genoemd, uiteraard gelden dan niet de administratie kosten en  kosten van reserveringen. Deze worden dan uiteraard aan de leerling vergoed. RSB rijopleidingen heeft 30 werkdagen in geval van arbeidsongeschiktheid van een instructeur om voor vervanging te zorgen. Na deze periode heeft de leerling het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en terugvordering te eisen onder de voorwaarden als zijnde RSB rijopleidingen de overeenkomst heeft ontbonden. Wanneer de leerling hiervoor kiest dient dit altijd via aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt. RSB rijopleidingen zal het terug te betalen bedrag binnen 15 werkdagen overmaken. Een eventueel advies van RSB rijopleidingen om te stoppen of een aangepaste auto (bv automaat) te kiezen wordt NIET gezien als opzegging door RSB rijopleidingen.

Contact

Auto en-Motorrijschool-rsb
Claassenpark 23
5527 BT Hapert

0622414311
Bekijk onze lesauto

Bekijk onze lesauto

Geplaatst op: 2019-10-14

Inmiddels heeft Rijschool RSB het nieuwste type Peugeot 2009 als lesauto. Behalve een zeer comfortabele auto is deze ook uitgerust met allerlei nieuwe ontwikkelingen welke het rijden steeds veiliger maken.

Lees meer Meer nieuws
Ben je bijna 17 jaar ?

Ben je bijna 17 jaar ?

Geplaatst op: 2019-10-14

Ben je bijna 17 jaar?

Lees meer Meer nieuws
  • Gefeliciteerd Bob met het behalen van je rijbewijs.

    Bob geslaagd.
  • Beste Luke, je ging er echt voor om je rijbewijs z.s.m. in je bezit te krijgen en dat is je prima gelukt.

    Luke geslaagd.
  • Leerzame en gezellige rijlessen gehad. Bedankt!'

    Sam geslaagd
Bob geslaagd. Luke geslaagd. Sam geslaagd

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.